Privatlivspolitik

I forbindelse med dit medlemskab i Samsø Fitnesscenter behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Samsø Fitnesscenter.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Samsø Fitnesscenter. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Samsø Fitnesscenter er dataansvarlig – kontaktinformation
Samsø Fitnesscenter er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Samsø Fitnesscenter kan kontaktes her:
Samsø Fitnesscenter
Pillemarksvej 1, 8305 Samsø
CVR-nr:
Mail: info@samsofitness.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et fitnessmedlemskab i Samsø Fitnesscenter.
Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Samsø fitnesscenter, hvilket omfatter:
– Orientering om Samsø fitnesscenters aktiviteter i foreningen eksempelvis i nyhedsbreve og på mail.
– Håndtering af adgang til Samsø Fitnesscenter
– Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne.
– Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent.
– Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
– Brug af situationsbilleder taget i og omkring Samsø Fitnesscenter dagligdagen..
– Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben.
– Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
– Oplysninger om forældrene til børn og unge under 15 år af hensyn til kontaktmuligheder.
– Hvis du som frivillig indtræder i Samsø Fitnesscenters bestyrelse vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger på:
-Medlemmer omfattende både børn og unge under 15 år og voksne.
Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

-For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

-Endagsgæster
Omfatter personer, som ikke er medlem af Samsø Fitnesscenter, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben.

-Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse,
telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

Deling af dine persondata
Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:
– Politiet når vi indhenter børneattester
– Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
– Danmarks Idrætsforbund (DGI)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Personoplysningerne behandlet af Samsø Fitnesscenter indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Maria Jeppesen Jensen, persondaforordningsansvarlig

Gældende fra 25. maj 2018