Generalforsamling

Referat fra generalforsamling i Samsø Fitnesscenter 2024

Dagsorden til generalforsamlingen i Samsø Fitness
d. 19.3.24 kl. 19.30 i Kultursalen i SamBiosen

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet 2023 til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for 2024
 7. Valg til bestyrelse for 2 år (2 på valg i lige år)
  • Bjørn Sørensen på valg (ønsker ikke genvalg)
  • Jacob Steffens på valg
 8. Valg af én suppleant for 1 år
  • Kristian Gitter på valg
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år
  • Agnethe Kjeldahl på valg
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
  • Helene Printz på valg
 11. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. (Senest 05.03.24 indsendt til info@samsofitness.dk eller afleveret på skrift på SamBiosens kontor eller til formanden)
Der er ved fristens udløb d. 5.3.24 ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingens dagsorden. /pe

 

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Alle medlemmer under 15 år kan stemme ifølge med en voksen forælder.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

årsrapport 2023_ Underskrevet

 

Budget 2024 Samsø Fitness

 

 

 

 

 

 

PE/Samsø Fitness/220224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt referat fra generalforsamlingen 300323 - Samsø Fitness


 

Endelig dagsorden til generalforsamlingen i Samsø Fitness d. 30.3.23

Kl. 19.00 i Kultursalen, SamBiosen

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Forslag fra bestyrelsen om at hæve kontingentet med 10 kr. i 2023
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (1 medlem på valg på ulige år og 2 på lige år)
  1. På valg er Leif Øster – han modtager genvalg
 8. Valg af én suppleant for 1 år
  1. Bestyrelsen indstiller Alexander Høeg
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg)
  1. På valg i år er Pia Bundgaard – hun modtager genvalg
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
  1. På valg er Helene Printz – hun modtager genvalg
 11. Eventuelt

Der er ved fristens udløb d. 15.3.23 ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingens dagsorden.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

Alle medlemmer under 15 år kan stemme ifølge med en forælder.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

På vegne af bestyrelsen i Samsø Fitness

210323/pe


Indkaldelse til generalforsamling 30. marts 2023 kl. 19.00 i SamBiosen

Endelig dagsorden inkl. bilag offentliggøres på foreningens hjemmeside 8 dage før.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (1 medlem på valg på ulige år og 2 på lige år)
 8. Valg af én suppleant for 1 år
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Forslag kan sendes til info@samsofitness.dk

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Alle medlemmer under 15 år kan stemme ifølge med en forælder. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

På vegne af bestyrelsen i Samsø Fitness

090323/pe


Referat fra generalforsamling d. 21. marts 2022

Der var mødt 18 personer til, heraf 17 stemmeberettiget og 1 fra pressen.

Dagsorden:

 1. Lars Peter Jensen blev valgt som dirigent. Marianne Duelund og Sisse Kofoed blev valgt som stemmetællere.
 2. Maria Jeppesen Jensen aflagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.
 3. Mette Gjerulff fremlagde regnskabet for 2021, der blev godkendt uden bemærkninger.
 4. Der var ingen indkomne forslag.
 5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bestyrelsens sammensætning fra 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant og at der ikke må sidde ægtefæller og samlevere i bestyrelsen samtidig. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Der var en kort dialog om der hellere skulle være 1 medlem på valg hvert 3. år i i stedet for 2 medlemmer i lige år og 1 medlem i ulige år. Der blev oplyst, at det var med fuldt overlæg, at det var foreslået en valgperiode på 2 år, da det kan være svært at tiltrække bestyrelsesmedlemmer for længere perioder end 2 år.
 6. Bestyrelsens forslag om 2 medlemskaber fremover – 1 voksen og 1 voksen +barn 10-14 år blev vedtaget. Min. Bindingsperiode er på 3 mdr. For begge medlemskaber. Man skal selv opsige medlemskabet. De korte adgange til Samsø Fitnesscenter på henholdsvis 1, 3, 7 og 30 dage kan stadig købes i SamBiosen.
 7. Der var ikke nogen særskilt handlingsplan ud over overdragelsen af de administrative opgaver til SamBiosen. Der blev stillet spørgsmål omkring samarbejdsaftalen med SamBiosen, herunder indkøb af maskiner mv.

Nuværende maskiner ejes af Samsø Fitnesscenter. Fremtidige indkøb foretages af SamBiosen, hvis driftsaftalen opsiges kan Samsø Fitnesscenter købe maskiner indkøbt af SamBiosen, til den nedskrevne værdi.  Budget for 2022 efter 70/30 modellen blev enstemmigt godkendt.

 1. Valg til bestyrelsen: Bjørn Harmsen, Bjørn Sørensen og Jakob Steffens  alle op til valg til bestyrelsen.
  Der var skriftlig afstemning.
  Bjørn Harmsen blev valgt med flest stemmer, der var stemmelighed mellem Bjørn Sørensen og Jakob Steffens.
  Der blev stemt igen og her opnåede Jakob flest stemmer – Bjørn Sørensen blev således valgt som suppleant.
 2. Bjørn Sørensen valgt.
 • Agnethe Kjeldahl blev genvalgt som revisor.
 • Helene Printz blev genvalgt som revisorsuppleant.
 1. Kort orientering fra Maria Jeppesen Jensen om den kommende ansvarsfordeling mellem Samsø Fitnesscenter og SamBiosen.
  Der blev fra et medlem givet udtryk for, at udgifterne til de frivillige i centret var høje.
  Der blev sagt tak for indsatsen og samarbejdet til den afgående bestyrelse.

Lars Peter Jensen                                                                            Tina Gylling
Dirigent                                                                                              Referent

300322/jds


Generalforsamling 21. marts 2022 kl. 19.30 i SamBiosen

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 8. Valg til bestyrelsen for 2 år (Nicolai, Tina og Maria – ingen modtager genvalg)
 9. Valg af to suppleanter for 1 år (Marianne genopstiller ikke – Bjørn stiller op til bestyrelsen)
 10. Valg af 2 revisorer for 2 år (Agnete Kjeldahl på valg – genopstiller)
 11. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Helene Printz – genopstiller)
 12. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen
Punkt nr. 5
Bestyrelsen forslår at ændre vedtægternes paragraf 4 og 6.

Se ændringsforslag her

Punkt nr. 6
Bestyrelsen foreslår, at der fremadrettet kun køres med to typer af kontingenter:

Løbende abonnement fra 15 år
Kr. 125,- pr. måned (min 3 mdr. bindingsperiode)

Løbende abonnement voksen og barn (10-14 år)
Kr. 175,- pr. måned (min 3 mdr. bindingperiode)

Punkt nr. 8-9
På valg til bestyrelsen er Nicolai Madsen, Tina Gylling og Maria Jeppesen Jensen.
Ingen ønsker at modtage genvalg.

På valg som suppleant er Marianne Duelund og Bjørn Harmsen.
Marianne genopstiller ikke. Bjørn stiller op til bestyrelsen i stedet.

Herudover ønsker Jeppe Dam Skriver at udtræde af bestyrelsen.

At 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer vælger at stoppe kommer som følge af ændring i bestyrelsesstrukturen ifm. indgåelse af det udvidet samarbejde med SamBiosen. Den ”nye” bestyrelse skal ikke længere varetage drift og administration, men i stedet fokusere på at rekruttere og pleje de frivillige i foreningen samt igangsætte og styrke holdaktiviteter.

De tre bestyrelsesmedlemmer (Nicolai, Tina og Maria) på valg samt den ene suppleant (Marianne) ser det som et oplagt tidspunkt, at gøre plads til nye kræfter efter mange år i foreningen.

Jeppe vælger at udtræde for at holde rene linjer ift. samarbejdet mellem SamBiosen og Samsø Fitnesscenter. Jeppe vil stadig deltage i de fleste bestyrelsesmøder og generelt have en tæt dialog med bestyrelsen.

Forslag til sammensætning af bestyrelse
Bestyrelsen forslår følgende sammensætning af bestyrelsen for kommende år:
Leif Øster
Bjørn Harmsen
Bjørn Sørensen
Jakob Steffens (suppleant)

 Punkt nr. 10-11
Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer for kommende år:
Pia Bundgaard
Agnete Kjeldahl

Bestyrelsen foreslår følgende til posten som revisorsupplent for kommende år:
Helene Printz

Opdateret d. 12.03.22 kl. 11.22


Generalforsamling 21. marts 2022 kl. 19.30 i SamBiosen
Bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter vil gerne indkalde til generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag fra bestyrelsen kan læses her på hjemmesiden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Opdateret d. 27.02.22 kl. 19.42. 


Referat fra generalforsamling i Samsø Fitnesscenter, maj 2021

Bestyrelsen takker for god generalforsamling. Nedenfor kan I læse både bestyrelsens beretning for det forgangne år samt referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 2020

Referat generalforsamling 2020/2021


Generalforsamling 27. maj 2021 kl. 19.30 i Kultursalen

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (Leif Øster modtager genvalg – Morten Stjerne modtager ikke genvalg)
 8. Valg af to suppleanter for 1 år (Marianne genopstiller)
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (Pia Bundgaard på valg – genopstiller)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Helene Printz – genopstiller)
 11. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen
Punkt nr. 5
Bestyrelsen har ingen forslag.

Punkt nr. 7-8
Bestyrelsen forslår følgende sammensætning af bestyrelsen for kommende år:
Maria Jeppesen Jensen
Nikolai Madsen
Tina Gylling
Leif Øster
Bestyrelsespost - ubesat
Marianne Duelund (stiller op som 1. suppleant)
2. suppleant - ubesat

Punkt nr. 9-10
Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer for kommende år:
Pia Bundgaard
Agnete Kjeldahl

Bestyrelsen foreslår følgende til posten som revisorsupplent for kommende år:
Helene Printz


Generalforsamling 27. maj 2021 kl. 19.30 i Kultursalen
Bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter vil gerne indkalde til generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag fra bestyrelsen kan læses her på hjemmesiden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Opdateret d. 05.05.21 kl. 20.26. 


Udskydelse af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at udskyde årets generalforsamling, der skulle have været afholdt d. 23. marts, til et senere tidspunkt, når vi igen kan samle jer medlemmer til et fysiskmøde. Den nye dato udmeldes her på hjemmesiden så snart den forelægger og med mindst tre ugers varsel.

Opdateret d. 15.03.21 kl. 20.27. 


Generalforsamling 23. marts 2021 kl. 19.30 i Kultursalen

Bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter vil gerne indkalde til generalforsamling.

Vi håber, at COVID-19 tillader os at afholde generalforsamlingen tirsdag d. 23. marts kl. 19.30 i Kultursalen.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag fra bestyrelsen kan læses her på hjemmesiden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Opdateret d. 21.02.21 kl. 19.59. 


Referat fra generalforsamling i Samsø Fitnesscenter, februar 2020.

Bestyrelsen takker for god generalforsamling. Nedenfor kan I læse både bestyrelsens beretning for det forgangne år samt referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 2019

Referat generalforsamling 2019/2020


Generalforsamling 25. februar 2020 kl. 19.30 i Kultursalen

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (Tina, Nicolai og Maria på valg - Alle genopstiller)
 8. Valg af to suppleanter for 1 år (Leif genopstiller / Johnny genopstiller ikke)
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (Agnete Kjeldahl på valg - genopstiller)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Helene Printz - genopstiller)
 11. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen
Punkt nr. 5
Bestyrelsen vil gerne forslå en ændring af nuværende kontingentsatser.
Se bilag - Forslag fra bestyrelsen - Ændring af kontingentsatser

Punkt nr. 7-8
Bestyrelsen forslår følgende sammensætning af bestyrelsen for kommende år:
Maria Jeppesen Jensen
Nikolai Madsen
Tina Gylling
Bent Tovgaard
Morten Stjerne
Leif Øster (suppleant)
Marianne Duelund (stiller op som suppleant)

Punkt nr. 9-10
Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer for kommende år:
Pia Bundgaard
Agnete Kjeldahl

Bestyrelsen foreslår følgende til posten som revisorsupplent for kommende år:
Helene Printz

(Opdateret d. 16.02.20 kl. 14.57)


Generalforsamling 19/20

Årets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag d. 25. februar kl. 19.30 i Kultursalen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Se vedtægterne her


Referat fra generalforsamling i Samsø Fitnesscenter, marts 2019

Bestyrelsen takker for et flot fremmøde til året generalforsamling. Nedenfor kan I læse både bestyrelsens beretning for det forgangne år samt referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 18/19

Referat generalforsamling 18/19


Generalforsamling 12. marts 2019

Bestyrelsen har modtaget et forslag fra et medlem om at indkøbe og indrette en infrarød sauna i Samsø Fitnesscenter.
Læs forslaget her:

Infrarød sauna virkning m.m - februar 2019

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (2 medlemmer på valg på ulige år og 3 på lige år)
 8. Valg af to suppleanter for 1 år (en første og anden suppleant)
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
 11. Eventuelt

Under punkt nr. 11 vil bestyrelsen gerne fortælle om nyt udstyr, som vi overvejer at anskaffe. Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at deltage på generalforsamlingen og bidrage til en dialog om, hvilket udstyr kunne være aktuelt.

(Opdateret d. 04.03.19)


Referat fra generalforsamling

Generalforsamling 17/18


Forslag fra bestyrelsen

Kære medlemmer

På dagsordens punkt 5, fremfører bestyrelsen forslag om eksklusion af et af foreningens medlemmer jvf. foreningens vedtægter paragraf 7. Beslutningen om eksklusion tages med kvalificeret flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Husk Generalforsamling 2018

Kære medlemmer

Husk vores ordinære generalforsamling tirsdag d. 20. marts kl. 18.30 i Kultursalen.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Se vedtægterne her

Bestyrelsen foreslår følgende til poster i Samsø Fitnesscenters bestyrelse:

Medlem af best.:   Maria Jeppesen Jensen
Medlem af best.:   Christina Løjborg Rasmussen
Medlem af best.:   Lisbeth  Sørensen
Medlem af best.:   Nicolai Madsen
Medlem af best.:   Tina Gylling
Suppleant:             Bent Tovgaard Nielsen
Suppleant:             Morten Stjerne

Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer i foreningen I 2018:

Revisorer:               Pia Bundgaard og Agnete Kjeldahl

Vi håber at se så mange af jer som muligt til en god generalforsamling og et lækkert stykke lagkage!

Mvh bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter

 

 

Dagsorden til generalforsamlingen i Samsø Fitness
d. 19.3.24 kl. 19.30 i Kultursalen i SamBiosen

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet 2023 til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for 2024
 7. Valg til bestyrelse for 2 år (2 på valg i lige år)
  • Bjørn Sørensen på valg (ønsker ikke genvalg)
  • Jacob Steffens på valg
 8. Valg af én suppleant for 1 år
  • Kristian Gitter på valg
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år
  • Agnethe Kjeldahl på valg
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
  • Helene Printz på valg
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. (Senest 05.03.24 indsendt til info@samsofitness.dk eller afleveret på skrift på SamBiosens kontor eller til formanden)
Der er ved fristens udløb d. 5.3.24 ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingens dagsorden. /pe

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Alle medlemmer under 15 år kan stemme ifølge med en voksen forælder.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

årsrapport 2023_ Underskrevet

 

Budget 2024 Samsø Fitness

 

 

 

 

PE/Samsø Fitness/220224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt referat fra generalforsamlingen 300323 - Samsø Fitness


 

Endelig dagsorden til generalforsamlingen i Samsø Fitness d. 30.3.23

Kl. 19.00 i Kultursalen, SamBiosen

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Forslag fra bestyrelsen om at hæve kontingentet med 10 kr. i 2023
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (1 medlem på valg på ulige år og 2 på lige år)
  1. På valg er Leif Øster – han modtager genvalg
 8. Valg af én suppleant for 1 år
  1. Bestyrelsen indstiller Alexander Høeg
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg)
  1. På valg i år er Pia Bundgaard – hun modtager genvalg
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
  1. På valg er Helene Printz – hun modtager genvalg
 11. Eventuelt

Der er ved fristens udløb d. 15.3.23 ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingens dagsorden.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

Alle medlemmer under 15 år kan stemme ifølge med en forælder.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

På vegne af bestyrelsen i Samsø Fitness

210323/pe


Indkaldelse til generalforsamling 30. marts 2023 kl. 19.00 i SamBiosen

Endelig dagsorden inkl. bilag offentliggøres på foreningens hjemmeside 8 dage før.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (1 medlem på valg på ulige år og 2 på lige år)
 8. Valg af én suppleant for 1 år
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Forslag kan sendes til info@samsofitness.dk

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Alle medlemmer under 15 år kan stemme ifølge med en forælder. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

På vegne af bestyrelsen i Samsø Fitness

090323/pe


Referat fra generalforsamling d. 21. marts 2022

Der var mødt 18 personer til, heraf 17 stemmeberettiget og 1 fra pressen.

Dagsorden:

 1. Lars Peter Jensen blev valgt som dirigent. Marianne Duelund og Sisse Kofoed blev valgt som stemmetællere.
 2. Maria Jeppesen Jensen aflagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.
 3. Mette Gjerulff fremlagde regnskabet for 2021, der blev godkendt uden bemærkninger.
 4. Der var ingen indkomne forslag.
 5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bestyrelsens sammensætning fra 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant og at der ikke må sidde ægtefæller og samlevere i bestyrelsen samtidig. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Der var en kort dialog om der hellere skulle være 1 medlem på valg hvert 3. år i i stedet for 2 medlemmer i lige år og 1 medlem i ulige år. Der blev oplyst, at det var med fuldt overlæg, at det var foreslået en valgperiode på 2 år, da det kan være svært at tiltrække bestyrelsesmedlemmer for længere perioder end 2 år.
 6. Bestyrelsens forslag om 2 medlemskaber fremover – 1 voksen og 1 voksen +barn 10-14 år blev vedtaget. Min. Bindingsperiode er på 3 mdr. For begge medlemskaber. Man skal selv opsige medlemskabet. De korte adgange til Samsø Fitnesscenter på henholdsvis 1, 3, 7 og 30 dage kan stadig købes i SamBiosen.
 7. Der var ikke nogen særskilt handlingsplan ud over overdragelsen af de administrative opgaver til SamBiosen. Der blev stillet spørgsmål omkring samarbejdsaftalen med SamBiosen, herunder indkøb af maskiner mv.

Nuværende maskiner ejes af Samsø Fitnesscenter. Fremtidige indkøb foretages af SamBiosen, hvis driftsaftalen opsiges kan Samsø Fitnesscenter købe maskiner indkøbt af SamBiosen, til den nedskrevne værdi.  Budget for 2022 efter 70/30 modellen blev enstemmigt godkendt.

 1. Valg til bestyrelsen: Bjørn Harmsen, Bjørn Sørensen og Jakob Steffens  alle op til valg til bestyrelsen.
  Der var skriftlig afstemning.
  Bjørn Harmsen blev valgt med flest stemmer, der var stemmelighed mellem Bjørn Sørensen og Jakob Steffens.
  Der blev stemt igen og her opnåede Jakob flest stemmer – Bjørn Sørensen blev således valgt som suppleant.
 2. Bjørn Sørensen valgt.
 • Agnethe Kjeldahl blev genvalgt som revisor.
 • Helene Printz blev genvalgt som revisorsuppleant.
 1. Kort orientering fra Maria Jeppesen Jensen om den kommende ansvarsfordeling mellem Samsø Fitnesscenter og SamBiosen.
  Der blev fra et medlem givet udtryk for, at udgifterne til de frivillige i centret var høje.
  Der blev sagt tak for indsatsen og samarbejdet til den afgående bestyrelse.

Lars Peter Jensen                                                                            Tina Gylling
Dirigent                                                                                              Referent

300322/jds


Generalforsamling 21. marts 2022 kl. 19.30 i SamBiosen

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 8. Valg til bestyrelsen for 2 år (Nicolai, Tina og Maria – ingen modtager genvalg)
 9. Valg af to suppleanter for 1 år (Marianne genopstiller ikke – Bjørn stiller op til bestyrelsen)
 10. Valg af 2 revisorer for 2 år (Agnete Kjeldahl på valg – genopstiller)
 11. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Helene Printz – genopstiller)
 12. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen
Punkt nr. 5
Bestyrelsen forslår at ændre vedtægternes paragraf 4 og 6.

Se ændringsforslag her

Punkt nr. 6
Bestyrelsen foreslår, at der fremadrettet kun køres med to typer af kontingenter:

Løbende abonnement fra 15 år
Kr. 125,- pr. måned (min 3 mdr. bindingsperiode)

Løbende abonnement voksen og barn (10-14 år)
Kr. 175,- pr. måned (min 3 mdr. bindingperiode)

Punkt nr. 8-9
På valg til bestyrelsen er Nicolai Madsen, Tina Gylling og Maria Jeppesen Jensen.
Ingen ønsker at modtage genvalg.

På valg som suppleant er Marianne Duelund og Bjørn Harmsen.
Marianne genopstiller ikke. Bjørn stiller op til bestyrelsen i stedet.

Herudover ønsker Jeppe Dam Skriver at udtræde af bestyrelsen.

At 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer vælger at stoppe kommer som følge af ændring i bestyrelsesstrukturen ifm. indgåelse af det udvidet samarbejde med SamBiosen. Den ”nye” bestyrelse skal ikke længere varetage drift og administration, men i stedet fokusere på at rekruttere og pleje de frivillige i foreningen samt igangsætte og styrke holdaktiviteter.

De tre bestyrelsesmedlemmer (Nicolai, Tina og Maria) på valg samt den ene suppleant (Marianne) ser det som et oplagt tidspunkt, at gøre plads til nye kræfter efter mange år i foreningen.

Jeppe vælger at udtræde for at holde rene linjer ift. samarbejdet mellem SamBiosen og Samsø Fitnesscenter. Jeppe vil stadig deltage i de fleste bestyrelsesmøder og generelt have en tæt dialog med bestyrelsen.

Forslag til sammensætning af bestyrelse
Bestyrelsen forslår følgende sammensætning af bestyrelsen for kommende år:
Leif Øster
Bjørn Harmsen
Bjørn Sørensen
Jakob Steffens (suppleant)

 Punkt nr. 10-11
Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer for kommende år:
Pia Bundgaard
Agnete Kjeldahl

Bestyrelsen foreslår følgende til posten som revisorsupplent for kommende år:
Helene Printz

Opdateret d. 12.03.22 kl. 11.22


Generalforsamling 21. marts 2022 kl. 19.30 i SamBiosen
Bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter vil gerne indkalde til generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag fra bestyrelsen kan læses her på hjemmesiden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Opdateret d. 27.02.22 kl. 19.42. 


Referat fra generalforsamling i Samsø Fitnesscenter, maj 2021

Bestyrelsen takker for god generalforsamling. Nedenfor kan I læse både bestyrelsens beretning for det forgangne år samt referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 2020

Referat generalforsamling 2020/2021


Generalforsamling 27. maj 2021 kl. 19.30 i Kultursalen

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (Leif Øster modtager genvalg – Morten Stjerne modtager ikke genvalg)
 8. Valg af to suppleanter for 1 år (Marianne genopstiller)
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (Pia Bundgaard på valg – genopstiller)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Helene Printz – genopstiller)
 11. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen
Punkt nr. 5
Bestyrelsen har ingen forslag.

Punkt nr. 7-8
Bestyrelsen forslår følgende sammensætning af bestyrelsen for kommende år:
Maria Jeppesen Jensen
Nikolai Madsen
Tina Gylling
Leif Øster
Bestyrelsespost - ubesat
Marianne Duelund (stiller op som 1. suppleant)
2. suppleant - ubesat

Punkt nr. 9-10
Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer for kommende år:
Pia Bundgaard
Agnete Kjeldahl

Bestyrelsen foreslår følgende til posten som revisorsupplent for kommende år:
Helene Printz


Generalforsamling 27. maj 2021 kl. 19.30 i Kultursalen
Bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter vil gerne indkalde til generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag fra bestyrelsen kan læses her på hjemmesiden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Opdateret d. 05.05.21 kl. 20.26. 


Udskydelse af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at udskyde årets generalforsamling, der skulle have været afholdt d. 23. marts, til et senere tidspunkt, når vi igen kan samle jer medlemmer til et fysiskmøde. Den nye dato udmeldes her på hjemmesiden så snart den forelægger og med mindst tre ugers varsel.

Opdateret d. 15.03.21 kl. 20.27. 


Generalforsamling 23. marts 2021 kl. 19.30 i Kultursalen

Bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter vil gerne indkalde til generalforsamling.

Vi håber, at COVID-19 tillader os at afholde generalforsamlingen tirsdag d. 23. marts kl. 19.30 i Kultursalen.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag fra bestyrelsen kan læses her på hjemmesiden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Opdateret d. 21.02.21 kl. 19.59. 


Referat fra generalforsamling i Samsø Fitnesscenter, februar 2020.

Bestyrelsen takker for god generalforsamling. Nedenfor kan I læse både bestyrelsens beretning for det forgangne år samt referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 2019

Referat generalforsamling 2019/2020


Generalforsamling 25. februar 2020 kl. 19.30 i Kultursalen

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (Tina, Nicolai og Maria på valg - Alle genopstiller)
 8. Valg af to suppleanter for 1 år (Leif genopstiller / Johnny genopstiller ikke)
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (Agnete Kjeldahl på valg - genopstiller)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Helene Printz - genopstiller)
 11. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen
Punkt nr. 5
Bestyrelsen vil gerne forslå en ændring af nuværende kontingentsatser.
Se bilag - Forslag fra bestyrelsen - Ændring af kontingentsatser

Punkt nr. 7-8
Bestyrelsen forslår følgende sammensætning af bestyrelsen for kommende år:
Maria Jeppesen Jensen
Nikolai Madsen
Tina Gylling
Bent Tovgaard
Morten Stjerne
Leif Øster (suppleant)
Marianne Duelund (stiller op som suppleant)

Punkt nr. 9-10
Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer for kommende år:
Pia Bundgaard
Agnete Kjeldahl

Bestyrelsen foreslår følgende til posten som revisorsupplent for kommende år:
Helene Printz

(Opdateret d. 16.02.20 kl. 14.57)


Generalforsamling 19/20

Årets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag d. 25. februar kl. 19.30 i Kultursalen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Se vedtægterne her


Referat fra generalforsamling i Samsø Fitnesscenter, marts 2019

Bestyrelsen takker for et flot fremmøde til året generalforsamling. Nedenfor kan I læse både bestyrelsens beretning for det forgangne år samt referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 18/19

Referat generalforsamling 18/19


Generalforsamling 12. marts 2019

Bestyrelsen har modtaget et forslag fra et medlem om at indkøbe og indrette en infrarød sauna i Samsø Fitnesscenter.
Læs forslaget her:

Infrarød sauna virkning m.m - februar 2019

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (2 medlemmer på valg på ulige år og 3 på lige år)
 8. Valg af to suppleanter for 1 år (en første og anden suppleant)
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
 11. Eventuelt

Under punkt nr. 11 vil bestyrelsen gerne fortælle om nyt udstyr, som vi overvejer at anskaffe. Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at deltage på generalforsamlingen og bidrage til en dialog om, hvilket udstyr kunne være aktuelt.

(Opdateret d. 04.03.19)


Referat fra generalforsamling

Generalforsamling 17/18


Forslag fra bestyrelsen

Kære medlemmer

På dagsordens punkt 5, fremfører bestyrelsen forslag om eksklusion af et af foreningens medlemmer jvf. foreningens vedtægter paragraf 7. Beslutningen om eksklusion tages med kvalificeret flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Husk Generalforsamling 2018

Kære medlemmer

Husk vores ordinære generalforsamling tirsdag d. 20. marts kl. 18.30 i Kultursalen.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Se vedtægterne her

Bestyrelsen foreslår følgende til poster i Samsø Fitnesscenters bestyrelse:

Medlem af best.:   Maria Jeppesen Jensen
Medlem af best.:   Christina Løjborg Rasmussen
Medlem af best.:   Lisbeth  Sørensen
Medlem af best.:   Nicolai Madsen
Medlem af best.:   Tina Gylling
Suppleant:             Bent Tovgaard Nielsen
Suppleant:             Morten Stjerne

Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer i foreningen I 2018:

Revisorer:               Pia Bundgaard og Agnete Kjeldahl

Vi håber at se så mange af jer som muligt til en god generalforsamling og et lækkert stykke lagkage!

Mvh bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter

Dagsorden til generalforsamlingen i Samsø Fitness
d. 19.3.24 kl. 19.30 i Kultursalen i SamBiosen

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet 2023 til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for 2024
 7. Valg til bestyrelse for 2 år (2 på valg i lige år)
  • Bjørn Sørensen på valg (ønsker ikke genvalg)
  • Jacob Steffens på valg
 8. Valg af én suppleant for 1 år
  • Kristian Gitter på valg
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år
  • Agnethe Kjeldahl på valg
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
  • Helene Printz på valg
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. (Senest 05.03.24 indsendt til info@samsofitness.dk eller afleveret på skrift på SamBiosens kontor eller til formanden)
Der er ved fristens udløb d. 5.3.24 ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingens dagsorden. /pe

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Alle medlemmer under 15 år kan stemme ifølge med en voksen forælder.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

årsrapport 2023_ Underskrevet

 

Budget 2024 Samsø Fitness

 

 

 

 

PE/Samsø Fitness/220224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt referat fra generalforsamlingen 300323 - Samsø Fitness


 

Endelig dagsorden til generalforsamlingen i Samsø Fitness d. 30.3.23

Kl. 19.00 i Kultursalen, SamBiosen

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Forslag fra bestyrelsen om at hæve kontingentet med 10 kr. i 2023
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (1 medlem på valg på ulige år og 2 på lige år)
  1. På valg er Leif Øster – han modtager genvalg
 8. Valg af én suppleant for 1 år
  1. Bestyrelsen indstiller Alexander Høeg
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg)
  1. På valg i år er Pia Bundgaard – hun modtager genvalg
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
  1. På valg er Helene Printz – hun modtager genvalg
 11. Eventuelt

Der er ved fristens udløb d. 15.3.23 ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingens dagsorden.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

Alle medlemmer under 15 år kan stemme ifølge med en forælder.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

På vegne af bestyrelsen i Samsø Fitness

210323/pe


Indkaldelse til generalforsamling 30. marts 2023 kl. 19.00 i SamBiosen

Endelig dagsorden inkl. bilag offentliggøres på foreningens hjemmeside 8 dage før.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (1 medlem på valg på ulige år og 2 på lige år)
 8. Valg af én suppleant for 1 år
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Forslag kan sendes til info@samsofitness.dk

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Alle medlemmer under 15 år kan stemme ifølge med en forælder. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

På vegne af bestyrelsen i Samsø Fitness

090323/pe


Referat fra generalforsamling d. 21. marts 2022

Der var mødt 18 personer til, heraf 17 stemmeberettiget og 1 fra pressen.

Dagsorden:

 1. Lars Peter Jensen blev valgt som dirigent. Marianne Duelund og Sisse Kofoed blev valgt som stemmetællere.
 2. Maria Jeppesen Jensen aflagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.
 3. Mette Gjerulff fremlagde regnskabet for 2021, der blev godkendt uden bemærkninger.
 4. Der var ingen indkomne forslag.
 5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bestyrelsens sammensætning fra 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant og at der ikke må sidde ægtefæller og samlevere i bestyrelsen samtidig. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Der var en kort dialog om der hellere skulle være 1 medlem på valg hvert 3. år i i stedet for 2 medlemmer i lige år og 1 medlem i ulige år. Der blev oplyst, at det var med fuldt overlæg, at det var foreslået en valgperiode på 2 år, da det kan være svært at tiltrække bestyrelsesmedlemmer for længere perioder end 2 år.
 6. Bestyrelsens forslag om 2 medlemskaber fremover – 1 voksen og 1 voksen +barn 10-14 år blev vedtaget. Min. Bindingsperiode er på 3 mdr. For begge medlemskaber. Man skal selv opsige medlemskabet. De korte adgange til Samsø Fitnesscenter på henholdsvis 1, 3, 7 og 30 dage kan stadig købes i SamBiosen.
 7. Der var ikke nogen særskilt handlingsplan ud over overdragelsen af de administrative opgaver til SamBiosen. Der blev stillet spørgsmål omkring samarbejdsaftalen med SamBiosen, herunder indkøb af maskiner mv.

Nuværende maskiner ejes af Samsø Fitnesscenter. Fremtidige indkøb foretages af SamBiosen, hvis driftsaftalen opsiges kan Samsø Fitnesscenter købe maskiner indkøbt af SamBiosen, til den nedskrevne værdi.  Budget for 2022 efter 70/30 modellen blev enstemmigt godkendt.

 1. Valg til bestyrelsen: Bjørn Harmsen, Bjørn Sørensen og Jakob Steffens  alle op til valg til bestyrelsen.
  Der var skriftlig afstemning.
  Bjørn Harmsen blev valgt med flest stemmer, der var stemmelighed mellem Bjørn Sørensen og Jakob Steffens.
  Der blev stemt igen og her opnåede Jakob flest stemmer – Bjørn Sørensen blev således valgt som suppleant.
 2. Bjørn Sørensen valgt.
 • Agnethe Kjeldahl blev genvalgt som revisor.
 • Helene Printz blev genvalgt som revisorsuppleant.
 1. Kort orientering fra Maria Jeppesen Jensen om den kommende ansvarsfordeling mellem Samsø Fitnesscenter og SamBiosen.
  Der blev fra et medlem givet udtryk for, at udgifterne til de frivillige i centret var høje.
  Der blev sagt tak for indsatsen og samarbejdet til den afgående bestyrelse.

Lars Peter Jensen                                                                            Tina Gylling
Dirigent                                                                                              Referent

300322/jds


Generalforsamling 21. marts 2022 kl. 19.30 i SamBiosen

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 8. Valg til bestyrelsen for 2 år (Nicolai, Tina og Maria – ingen modtager genvalg)
 9. Valg af to suppleanter for 1 år (Marianne genopstiller ikke – Bjørn stiller op til bestyrelsen)
 10. Valg af 2 revisorer for 2 år (Agnete Kjeldahl på valg – genopstiller)
 11. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Helene Printz – genopstiller)
 12. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen
Punkt nr. 5
Bestyrelsen forslår at ændre vedtægternes paragraf 4 og 6.

Se ændringsforslag her

Punkt nr. 6
Bestyrelsen foreslår, at der fremadrettet kun køres med to typer af kontingenter:

Løbende abonnement fra 15 år
Kr. 125,- pr. måned (min 3 mdr. bindingsperiode)

Løbende abonnement voksen og barn (10-14 år)
Kr. 175,- pr. måned (min 3 mdr. bindingperiode)

Punkt nr. 8-9
På valg til bestyrelsen er Nicolai Madsen, Tina Gylling og Maria Jeppesen Jensen.
Ingen ønsker at modtage genvalg.

På valg som suppleant er Marianne Duelund og Bjørn Harmsen.
Marianne genopstiller ikke. Bjørn stiller op til bestyrelsen i stedet.

Herudover ønsker Jeppe Dam Skriver at udtræde af bestyrelsen.

At 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer vælger at stoppe kommer som følge af ændring i bestyrelsesstrukturen ifm. indgåelse af det udvidet samarbejde med SamBiosen. Den ”nye” bestyrelse skal ikke længere varetage drift og administration, men i stedet fokusere på at rekruttere og pleje de frivillige i foreningen samt igangsætte og styrke holdaktiviteter.

De tre bestyrelsesmedlemmer (Nicolai, Tina og Maria) på valg samt den ene suppleant (Marianne) ser det som et oplagt tidspunkt, at gøre plads til nye kræfter efter mange år i foreningen.

Jeppe vælger at udtræde for at holde rene linjer ift. samarbejdet mellem SamBiosen og Samsø Fitnesscenter. Jeppe vil stadig deltage i de fleste bestyrelsesmøder og generelt have en tæt dialog med bestyrelsen.

Forslag til sammensætning af bestyrelse
Bestyrelsen forslår følgende sammensætning af bestyrelsen for kommende år:
Leif Øster
Bjørn Harmsen
Bjørn Sørensen
Jakob Steffens (suppleant)

 Punkt nr. 10-11
Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer for kommende år:
Pia Bundgaard
Agnete Kjeldahl

Bestyrelsen foreslår følgende til posten som revisorsupplent for kommende år:
Helene Printz

Opdateret d. 12.03.22 kl. 11.22


Generalforsamling 21. marts 2022 kl. 19.30 i SamBiosen
Bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter vil gerne indkalde til generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag fra bestyrelsen kan læses her på hjemmesiden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Opdateret d. 27.02.22 kl. 19.42. 


Referat fra generalforsamling i Samsø Fitnesscenter, maj 2021

Bestyrelsen takker for god generalforsamling. Nedenfor kan I læse både bestyrelsens beretning for det forgangne år samt referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 2020

Referat generalforsamling 2020/2021


Generalforsamling 27. maj 2021 kl. 19.30 i Kultursalen

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (Leif Øster modtager genvalg – Morten Stjerne modtager ikke genvalg)
 8. Valg af to suppleanter for 1 år (Marianne genopstiller)
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (Pia Bundgaard på valg – genopstiller)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Helene Printz – genopstiller)
 11. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen
Punkt nr. 5
Bestyrelsen har ingen forslag.

Punkt nr. 7-8
Bestyrelsen forslår følgende sammensætning af bestyrelsen for kommende år:
Maria Jeppesen Jensen
Nikolai Madsen
Tina Gylling
Leif Øster
Bestyrelsespost - ubesat
Marianne Duelund (stiller op som 1. suppleant)
2. suppleant - ubesat

Punkt nr. 9-10
Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer for kommende år:
Pia Bundgaard
Agnete Kjeldahl

Bestyrelsen foreslår følgende til posten som revisorsupplent for kommende år:
Helene Printz


Generalforsamling 27. maj 2021 kl. 19.30 i Kultursalen
Bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter vil gerne indkalde til generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag fra bestyrelsen kan læses her på hjemmesiden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Opdateret d. 05.05.21 kl. 20.26. 


Udskydelse af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at udskyde årets generalforsamling, der skulle have været afholdt d. 23. marts, til et senere tidspunkt, når vi igen kan samle jer medlemmer til et fysiskmøde. Den nye dato udmeldes her på hjemmesiden så snart den forelægger og med mindst tre ugers varsel.

Opdateret d. 15.03.21 kl. 20.27. 


Generalforsamling 23. marts 2021 kl. 19.30 i Kultursalen

Bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter vil gerne indkalde til generalforsamling.

Vi håber, at COVID-19 tillader os at afholde generalforsamlingen tirsdag d. 23. marts kl. 19.30 i Kultursalen.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag fra bestyrelsen kan læses her på hjemmesiden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Opdateret d. 21.02.21 kl. 19.59. 


Referat fra generalforsamling i Samsø Fitnesscenter, februar 2020.

Bestyrelsen takker for god generalforsamling. Nedenfor kan I læse både bestyrelsens beretning for det forgangne år samt referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 2019

Referat generalforsamling 2019/2020


Generalforsamling 25. februar 2020 kl. 19.30 i Kultursalen

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (Tina, Nicolai og Maria på valg - Alle genopstiller)
 8. Valg af to suppleanter for 1 år (Leif genopstiller / Johnny genopstiller ikke)
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (Agnete Kjeldahl på valg - genopstiller)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Helene Printz - genopstiller)
 11. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen
Punkt nr. 5
Bestyrelsen vil gerne forslå en ændring af nuværende kontingentsatser.
Se bilag - Forslag fra bestyrelsen - Ændring af kontingentsatser

Punkt nr. 7-8
Bestyrelsen forslår følgende sammensætning af bestyrelsen for kommende år:
Maria Jeppesen Jensen
Nikolai Madsen
Tina Gylling
Bent Tovgaard
Morten Stjerne
Leif Øster (suppleant)
Marianne Duelund (stiller op som suppleant)

Punkt nr. 9-10
Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer for kommende år:
Pia Bundgaard
Agnete Kjeldahl

Bestyrelsen foreslår følgende til posten som revisorsupplent for kommende år:
Helene Printz

(Opdateret d. 16.02.20 kl. 14.57)


Generalforsamling 19/20

Årets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag d. 25. februar kl. 19.30 i Kultursalen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Se vedtægterne her


Referat fra generalforsamling i Samsø Fitnesscenter, marts 2019

Bestyrelsen takker for et flot fremmøde til året generalforsamling. Nedenfor kan I læse både bestyrelsens beretning for det forgangne år samt referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 18/19

Referat generalforsamling 18/19


Generalforsamling 12. marts 2019

Bestyrelsen har modtaget et forslag fra et medlem om at indkøbe og indrette en infrarød sauna i Samsø Fitnesscenter.
Læs forslaget her:

Infrarød sauna virkning m.m - februar 2019

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (2 medlemmer på valg på ulige år og 3 på lige år)
 8. Valg af to suppleanter for 1 år (en første og anden suppleant)
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
 11. Eventuelt

Under punkt nr. 11 vil bestyrelsen gerne fortælle om nyt udstyr, som vi overvejer at anskaffe. Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at deltage på generalforsamlingen og bidrage til en dialog om, hvilket udstyr kunne være aktuelt.

(Opdateret d. 04.03.19)


Referat fra generalforsamling

Generalforsamling 17/18


Forslag fra bestyrelsen

Kære medlemmer

På dagsordens punkt 5, fremfører bestyrelsen forslag om eksklusion af et af foreningens medlemmer jvf. foreningens vedtægter paragraf 7. Beslutningen om eksklusion tages med kvalificeret flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Husk Generalforsamling 2018

Kære medlemmer

Husk vores ordinære generalforsamling tirsdag d. 20. marts kl. 18.30 i Kultursalen.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Se vedtægterne her

Bestyrelsen foreslår følgende til poster i Samsø Fitnesscenters bestyrelse:

Medlem af best.:   Maria Jeppesen Jensen
Medlem af best.:   Christina Løjborg Rasmussen
Medlem af best.:   Lisbeth  Sørensen
Medlem af best.:   Nicolai Madsen
Medlem af best.:   Tina Gylling
Suppleant:             Bent Tovgaard Nielsen
Suppleant:             Morten Stjerne

Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer i foreningen I 2018:

Revisorer:               Pia Bundgaard og Agnete Kjeldahl

Vi håber at se så mange af jer som muligt til en god generalforsamling og et lækkert stykke lagkage!

Mvh bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter

Dagsorden til generalforsamlingen i Samsø Fitness
d. 19.3.24 kl. 19.30 i Kultursalen i SamBiosen

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet 2023 til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for 2024
 7. Valg til bestyrelse for 2 år (2 på valg i lige år)
  • Bjørn Sørensen på valg (ønsker ikke genvalg)
  • Jacob Steffens på valg
 8. Valg af én suppleant for 1 år
  • Kristian Gitter på valg
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år
  • Agnethe Kjeldahl på valg
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
  • Helene Printz på valg
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. (Senest 05.03.24 indsendt til info@samsofitness.dk eller afleveret på skrift på SamBiosens kontor eller til formanden)
Der er ved fristens udløb d. 5.3.24 ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingens dagsorden. /pe

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Alle medlemmer under 15 år kan stemme ifølge med en voksen forælder.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

årsrapport 2023_ Underskrevet

 

Budget 2024 Samsø Fitness

 

 

 

 

PE/Samsø Fitness/220224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt referat fra generalforsamlingen 300323 - Samsø Fitness


 

Endelig dagsorden til generalforsamlingen i Samsø Fitness d. 30.3.23

Kl. 19.00 i Kultursalen, SamBiosen

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Forslag fra bestyrelsen om at hæve kontingentet med 10 kr. i 2023
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (1 medlem på valg på ulige år og 2 på lige år)
  1. På valg er Leif Øster – han modtager genvalg
 8. Valg af én suppleant for 1 år
  1. Bestyrelsen indstiller Alexander Høeg
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg)
  1. På valg i år er Pia Bundgaard – hun modtager genvalg
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
  1. På valg er Helene Printz – hun modtager genvalg
 11. Eventuelt

Der er ved fristens udløb d. 15.3.23 ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingens dagsorden.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

Alle medlemmer under 15 år kan stemme ifølge med en forælder.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

På vegne af bestyrelsen i Samsø Fitness

210323/pe


Indkaldelse til generalforsamling 30. marts 2023 kl. 19.00 i SamBiosen

Endelig dagsorden inkl. bilag offentliggøres på foreningens hjemmeside 8 dage før.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (1 medlem på valg på ulige år og 2 på lige år)
 8. Valg af én suppleant for 1 år
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Forslag kan sendes til info@samsofitness.dk

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Alle medlemmer under 15 år kan stemme ifølge med en forælder. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

På vegne af bestyrelsen i Samsø Fitness

090323/pe


Referat fra generalforsamling d. 21. marts 2022

Der var mødt 18 personer til, heraf 17 stemmeberettiget og 1 fra pressen.

Dagsorden:

 1. Lars Peter Jensen blev valgt som dirigent. Marianne Duelund og Sisse Kofoed blev valgt som stemmetællere.
 2. Maria Jeppesen Jensen aflagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.
 3. Mette Gjerulff fremlagde regnskabet for 2021, der blev godkendt uden bemærkninger.
 4. Der var ingen indkomne forslag.
 5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bestyrelsens sammensætning fra 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant og at der ikke må sidde ægtefæller og samlevere i bestyrelsen samtidig. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Der var en kort dialog om der hellere skulle være 1 medlem på valg hvert 3. år i i stedet for 2 medlemmer i lige år og 1 medlem i ulige år. Der blev oplyst, at det var med fuldt overlæg, at det var foreslået en valgperiode på 2 år, da det kan være svært at tiltrække bestyrelsesmedlemmer for længere perioder end 2 år.
 6. Bestyrelsens forslag om 2 medlemskaber fremover – 1 voksen og 1 voksen +barn 10-14 år blev vedtaget. Min. Bindingsperiode er på 3 mdr. For begge medlemskaber. Man skal selv opsige medlemskabet. De korte adgange til Samsø Fitnesscenter på henholdsvis 1, 3, 7 og 30 dage kan stadig købes i SamBiosen.
 7. Der var ikke nogen særskilt handlingsplan ud over overdragelsen af de administrative opgaver til SamBiosen. Der blev stillet spørgsmål omkring samarbejdsaftalen med SamBiosen, herunder indkøb af maskiner mv.

Nuværende maskiner ejes af Samsø Fitnesscenter. Fremtidige indkøb foretages af SamBiosen, hvis driftsaftalen opsiges kan Samsø Fitnesscenter købe maskiner indkøbt af SamBiosen, til den nedskrevne værdi.  Budget for 2022 efter 70/30 modellen blev enstemmigt godkendt.

 1. Valg til bestyrelsen: Bjørn Harmsen, Bjørn Sørensen og Jakob Steffens  alle op til valg til bestyrelsen.
  Der var skriftlig afstemning.
  Bjørn Harmsen blev valgt med flest stemmer, der var stemmelighed mellem Bjørn Sørensen og Jakob Steffens.
  Der blev stemt igen og her opnåede Jakob flest stemmer – Bjørn Sørensen blev således valgt som suppleant.
 2. Bjørn Sørensen valgt.
 • Agnethe Kjeldahl blev genvalgt som revisor.
 • Helene Printz blev genvalgt som revisorsuppleant.
 1. Kort orientering fra Maria Jeppesen Jensen om den kommende ansvarsfordeling mellem Samsø Fitnesscenter og SamBiosen.
  Der blev fra et medlem givet udtryk for, at udgifterne til de frivillige i centret var høje.
  Der blev sagt tak for indsatsen og samarbejdet til den afgående bestyrelse.

Lars Peter Jensen                                                                            Tina Gylling
Dirigent                                                                                              Referent

300322/jds


Generalforsamling 21. marts 2022 kl. 19.30 i SamBiosen

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 8. Valg til bestyrelsen for 2 år (Nicolai, Tina og Maria – ingen modtager genvalg)
 9. Valg af to suppleanter for 1 år (Marianne genopstiller ikke – Bjørn stiller op til bestyrelsen)
 10. Valg af 2 revisorer for 2 år (Agnete Kjeldahl på valg – genopstiller)
 11. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Helene Printz – genopstiller)
 12. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen
Punkt nr. 5
Bestyrelsen forslår at ændre vedtægternes paragraf 4 og 6.

Se ændringsforslag her

Punkt nr. 6
Bestyrelsen foreslår, at der fremadrettet kun køres med to typer af kontingenter:

Løbende abonnement fra 15 år
Kr. 125,- pr. måned (min 3 mdr. bindingsperiode)

Løbende abonnement voksen og barn (10-14 år)
Kr. 175,- pr. måned (min 3 mdr. bindingperiode)

Punkt nr. 8-9
På valg til bestyrelsen er Nicolai Madsen, Tina Gylling og Maria Jeppesen Jensen.
Ingen ønsker at modtage genvalg.

På valg som suppleant er Marianne Duelund og Bjørn Harmsen.
Marianne genopstiller ikke. Bjørn stiller op til bestyrelsen i stedet.

Herudover ønsker Jeppe Dam Skriver at udtræde af bestyrelsen.

At 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer vælger at stoppe kommer som følge af ændring i bestyrelsesstrukturen ifm. indgåelse af det udvidet samarbejde med SamBiosen. Den ”nye” bestyrelse skal ikke længere varetage drift og administration, men i stedet fokusere på at rekruttere og pleje de frivillige i foreningen samt igangsætte og styrke holdaktiviteter.

De tre bestyrelsesmedlemmer (Nicolai, Tina og Maria) på valg samt den ene suppleant (Marianne) ser det som et oplagt tidspunkt, at gøre plads til nye kræfter efter mange år i foreningen.

Jeppe vælger at udtræde for at holde rene linjer ift. samarbejdet mellem SamBiosen og Samsø Fitnesscenter. Jeppe vil stadig deltage i de fleste bestyrelsesmøder og generelt have en tæt dialog med bestyrelsen.

Forslag til sammensætning af bestyrelse
Bestyrelsen forslår følgende sammensætning af bestyrelsen for kommende år:
Leif Øster
Bjørn Harmsen
Bjørn Sørensen
Jakob Steffens (suppleant)

 Punkt nr. 10-11
Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer for kommende år:
Pia Bundgaard
Agnete Kjeldahl

Bestyrelsen foreslår følgende til posten som revisorsupplent for kommende år:
Helene Printz

Opdateret d. 12.03.22 kl. 11.22


Generalforsamling 21. marts 2022 kl. 19.30 i SamBiosen
Bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter vil gerne indkalde til generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag fra bestyrelsen kan læses her på hjemmesiden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Opdateret d. 27.02.22 kl. 19.42. 


Referat fra generalforsamling i Samsø Fitnesscenter, maj 2021

Bestyrelsen takker for god generalforsamling. Nedenfor kan I læse både bestyrelsens beretning for det forgangne år samt referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 2020

Referat generalforsamling 2020/2021


Generalforsamling 27. maj 2021 kl. 19.30 i Kultursalen

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (Leif Øster modtager genvalg – Morten Stjerne modtager ikke genvalg)
 8. Valg af to suppleanter for 1 år (Marianne genopstiller)
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (Pia Bundgaard på valg – genopstiller)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Helene Printz – genopstiller)
 11. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen
Punkt nr. 5
Bestyrelsen har ingen forslag.

Punkt nr. 7-8
Bestyrelsen forslår følgende sammensætning af bestyrelsen for kommende år:
Maria Jeppesen Jensen
Nikolai Madsen
Tina Gylling
Leif Øster
Bestyrelsespost - ubesat
Marianne Duelund (stiller op som 1. suppleant)
2. suppleant - ubesat

Punkt nr. 9-10
Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer for kommende år:
Pia Bundgaard
Agnete Kjeldahl

Bestyrelsen foreslår følgende til posten som revisorsupplent for kommende år:
Helene Printz


Generalforsamling 27. maj 2021 kl. 19.30 i Kultursalen
Bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter vil gerne indkalde til generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag fra bestyrelsen kan læses her på hjemmesiden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Opdateret d. 05.05.21 kl. 20.26. 


Udskydelse af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at udskyde årets generalforsamling, der skulle have været afholdt d. 23. marts, til et senere tidspunkt, når vi igen kan samle jer medlemmer til et fysiskmøde. Den nye dato udmeldes her på hjemmesiden så snart den forelægger og med mindst tre ugers varsel.

Opdateret d. 15.03.21 kl. 20.27. 


Generalforsamling 23. marts 2021 kl. 19.30 i Kultursalen

Bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter vil gerne indkalde til generalforsamling.

Vi håber, at COVID-19 tillader os at afholde generalforsamlingen tirsdag d. 23. marts kl. 19.30 i Kultursalen.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag fra bestyrelsen kan læses her på hjemmesiden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Opdateret d. 21.02.21 kl. 19.59. 


Referat fra generalforsamling i Samsø Fitnesscenter, februar 2020.

Bestyrelsen takker for god generalforsamling. Nedenfor kan I læse både bestyrelsens beretning for det forgangne år samt referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 2019

Referat generalforsamling 2019/2020


Generalforsamling 25. februar 2020 kl. 19.30 i Kultursalen

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (Tina, Nicolai og Maria på valg - Alle genopstiller)
 8. Valg af to suppleanter for 1 år (Leif genopstiller / Johnny genopstiller ikke)
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (Agnete Kjeldahl på valg - genopstiller)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Helene Printz - genopstiller)
 11. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen
Punkt nr. 5
Bestyrelsen vil gerne forslå en ændring af nuværende kontingentsatser.
Se bilag - Forslag fra bestyrelsen - Ændring af kontingentsatser

Punkt nr. 7-8
Bestyrelsen forslår følgende sammensætning af bestyrelsen for kommende år:
Maria Jeppesen Jensen
Nikolai Madsen
Tina Gylling
Bent Tovgaard
Morten Stjerne
Leif Øster (suppleant)
Marianne Duelund (stiller op som suppleant)

Punkt nr. 9-10
Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer for kommende år:
Pia Bundgaard
Agnete Kjeldahl

Bestyrelsen foreslår følgende til posten som revisorsupplent for kommende år:
Helene Printz

(Opdateret d. 16.02.20 kl. 14.57)


Generalforsamling 19/20

Årets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag d. 25. februar kl. 19.30 i Kultursalen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Se vedtægterne her


Referat fra generalforsamling i Samsø Fitnesscenter, marts 2019

Bestyrelsen takker for et flot fremmøde til året generalforsamling. Nedenfor kan I læse både bestyrelsens beretning for det forgangne år samt referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 18/19

Referat generalforsamling 18/19


Generalforsamling 12. marts 2019

Bestyrelsen har modtaget et forslag fra et medlem om at indkøbe og indrette en infrarød sauna i Samsø Fitnesscenter.
Læs forslaget her:

Infrarød sauna virkning m.m - februar 2019

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse
 3. Regnskabet til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år (2 medlemmer på valg på ulige år og 3 på lige år)
 8. Valg af to suppleanter for 1 år (en første og anden suppleant)
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg)
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
 11. Eventuelt

Under punkt nr. 11 vil bestyrelsen gerne fortælle om nyt udstyr, som vi overvejer at anskaffe. Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at deltage på generalforsamlingen og bidrage til en dialog om, hvilket udstyr kunne være aktuelt.

(Opdateret d. 04.03.19)


Referat fra generalforsamling

Generalforsamling 17/18


Forslag fra bestyrelsen

Kære medlemmer

På dagsordens punkt 5, fremfører bestyrelsen forslag om eksklusion af et af foreningens medlemmer jvf. foreningens vedtægter paragraf 7. Beslutningen om eksklusion tages med kvalificeret flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Husk Generalforsamling 2018

Kære medlemmer

Husk vores ordinære generalforsamling tirsdag d. 20. marts kl. 18.30 i Kultursalen.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Se vedtægterne her

Bestyrelsen foreslår følgende til poster i Samsø Fitnesscenters bestyrelse:

Medlem af best.:   Maria Jeppesen Jensen
Medlem af best.:   Christina Løjborg Rasmussen
Medlem af best.:   Lisbeth  Sørensen
Medlem af best.:   Nicolai Madsen
Medlem af best.:   Tina Gylling
Suppleant:             Bent Tovgaard Nielsen
Suppleant:             Morten Stjerne

Bestyrelsen foreslår følgende som revisorer i foreningen I 2018:

Revisorer:               Pia Bundgaard og Agnete Kjeldahl

Vi håber at se så mange af jer som muligt til en god generalforsamling og et lækkert stykke lagkage!

Mvh bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter